نقش آنتی اکسیدان های طبیعی در بیسکویت (رازیانه و بابونه )

امروزه در صنعت غذا استفاده از مواد طبیعی به عنوان جایگزین مواد سنتتیک جایگاه مهم و بارزی یافته است و با توجه به اقبال عمومی به استفاده از مواد غذایی ارگانیک، روز به روز فراگیری بیشتری می یابد. محققان پرتغالی در مطالعات و تحقیقات اخیر خود به بررسی عصاره رازیانه و بابونه در بیسکویت پرداختند. عصاره رازیانه و بابونه غنی از ترکیبات فنلی بوده و می توان به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی آن را مورد استفاده قرار داد. در این تحقیق یک آنتی اکسیدان طبیعی (عصاره رازیانه و بابونه) با یک آنتی اکسیدان سنتتیک (BHA، Butylated Hydroxyl Anisole ) مورد مقایسه قرار گرفت. پس از ارزیابی خصوصیات بافتی، حسی و تغذیه ای، مشاهده گردید که هر دو آنتی اکسیدان، فعالیت آنتی اکسیدانی مشابهی داشته و در ویژگی های بافتی، حسی و تغذیه ای نیز تغییر محسوسی حاصل نگردید. با عنایت به موارد مذکور این محققان استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی را ترجیح می دهند.

www.elsevier.com

نوشته های مرتبط

دیدگاه خود را ارسال کنید