• تلفن تماس : ۸۶۰۷۲۴۳۷ - ۸۶۰۷۲۵۳۴ -86072441

    از سهامداران عزیز و محترمی که سود نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه خود را دریافت نکرده اند و تا کنون نسبت به ارائه مشخصات و شماره حساب خود اقدام ننموده اند. تقاضا میگردد اطلاعات زیر را تکمیل نمایند:

  • مشخصات فردی

  • شماره تلفن های تماس

  • آدرس

  • مشخصات بانکی

    ارائه شماره شبا اجباری است و شماره حساب می بایست فقط به نام شخص سهامدار باشد