مدیریت و پرسنل

مدیریت و اعضای هیات مدیره
 • محمد حسین طائریان
  محمد حسین طائریانرئیس هیئت مدیره
  • محمد فاضل عابدینی
   محمد فاضل عابدینیمدیر عامل
   • کامران نیک پرتو
    کامران نیک پرتونائب رییس هیئت مدیره
    • فرهاد تاجیک
     فرهاد تاجیکعضو هیئت مدیره
     • مهرداد احمدی
      مهرداد احمدیعضو هیئت مدیره
      • محمد گرجی برادران
       محمد گرجی برادرانعضو هیئت مدیره