بیسکویت پتی‌بور نیمروز

انرژی : کیلوکالری
قند : گرم
چربی : گرم
نمک : گرم
اسیدهای چرب ترانس : گرم