اعضاء هیئت مدیره و مدیران

اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

MR-Taerian-Gorji1

جناب آقای سیدمحمدحسین طائریان

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای آرمین ابوترابی

نایب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای ابراهیم نصیرزاده

عضو هیئت مدیره

جناب آقای جواد رادسعید

عضو هیئت مدیره

Mr-Karbalaee

جناب آقای مجید کربلایی کاظمی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدیران بیسکویت گرجی

Mr-Mokhtari

جناب آقای آرش مختاری

مدیر کارخانه

جناب آقای علیرضا طاهری

مدیر تولید

Mr-Saeid-Abadian

جناب آقای آرمان سعیدآبادیان

مدیر کنترل کیفیت

Mr-Malek-Abadi

جناب آقای هادی ملک آبادی

مدیر برنامه‌ریزی و انبارها

Ms-Azimvand

سرکار خانم مریم عظیم‌وند

مدیر منابع انسانی

Mr-Nasiri

جناب آقای محمد نصیری

مدیر فروش

Mr-Norouzi

جناب آقای محمدحسین نوروزی

مدیر مالی