نمایندگان فروش

برای دسترسی سریعتر به اطلاعات نمایندگی، بر روی شهر مورد نظر کلیک نمایید
نام شهر

تبریز

نام شرکت

سایا تجارت

شماره دفتر پخش

۳۶۳۴۹۱۰۴-۶(۰۴۱)

مدیر فروش

آقای چاپار زاده

۹۱۰۴۲۰۴(۰۹۱۴)

سرپرست

آقای قلی زاده

۳۰۵۶۵۶۸(۰۹۱۴)

نام شهر

ارومیه

نام شرکت

اروم تک تا

شماره دفتر پخش

04432383535

مدیر فروش

091434332680 حاجی زاده

سرپرست

09196365891 سلطانی

نام شهر

اردبیل

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه اردبیل

شماره دفتر پخش

۳۳۶۲۷۶۳۵(۰۴۵)

مدیر فروش

آقای موسی بابایی

۴۱۱۵۱۶۹(۰۹۱۴)

سرپرست

آقای داور حمل‌آبادی

۴۷۰۹۷۱۴(۰۹۱۹)

نام شهر

اصفهان

نام شرکت

پادراپخش

شماره دفتر پخش

۳۳۵۶۵۲۵۱-۴(۰۳۱)

مدیر فروش

خانم پیرانی

۸۴۸۸۷۴۸(۰۹۱۲)

سرپرست
نام شهر

سوپرماركتها و عمده فروشی

نام شرکت

السا پخش آتيه

شماره دفتر پخش

۹۱۰۷۵۶۴۵-۶(۰۲۱)

مدیر فروش

آقای خادمی

سرپرست
نام شهر

بوشهر

نام شرکت

شاندیز گستر بوشهر

شماره دفتر پخش
۳۳۴۴۴۶۳۶(۰۷۷)
مدیر فروش

آقای شیخیانی

۳۴۷۲۳۰۸۵(۰۹۱۷)

سرپرست
نام شهر

سوپرمارکتها و عمده فروشی

نام شرکت

السا پخش آتيه

شماره دفتر پخش

۹۱۰۷۵۶۴۵-۶(۰۲۱)

مدیر فروش

آقای کریمی

سرپرست
نام شهر

سوپرماركتها و عمده فروشی

نام شرکت

السا پخش آتيه

شماره دفتر پخش

۹۱۰۷۵۶۴۵-۶(۰۲۱)

مدیر فروش

آقای اردشیر

سرپرست
نام شهر

مشهد

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه مشهد

شماره دفتر پخش

۳۶۵۱۱۰۷۲-۴(۰۵۱)

مدیر فروش

آقای جواد عباس‌زاده

۳۰۰۵۶۲۳(۰۹۱۵)

سرپرست

آقای معمارزاده

۳۰۵۳۴۷۱(۰۹۱۵)

نام شهر

بجنورد

نام شرکت

پیشتازان پخش

شماره دفتر پخش

۳۲۳۱۹۲۳۳(۰۵۸)

مدیر فروش

آقای شالی‌کاران

۵۸۵۳۸۴۹(۰۹۱۵)

سرپرست
نام شهر
نام شرکت
شماره دفتر پخش
مدیر فروش
سرپرست
نام شهر

اهواز

نام شرکت

شاندیز گستر خوزستان

شماره دفتر پخش
مدیر فروش

۶۵۰۴۷۰۷۴(۰۹۱۶)

سرپرست
نام شهر

زنجان

نام شرکت

السا پخش آتیه شعبه زنجان

شماره دفتر پخش

۳۲۲۲۱۹۵۲-۳(۰۲۴)

مدیر فروش

آقای حجازیان

۳۴۲۱۸۲۴(۰۹۱۲)

سرپرست

آقای شیخی

۶۴۱۰۹۸۵(۰۹۱۲)

نام شهر

زاهدان

نام شرکت

فدک زرین

شماره دفتر پخش

۳۳۵۰۹۲۹۵(۰۵۴)

مدیر فروش

آقای علی اسحاقی

۳۴۰۸۲۹۷(۰۹۱۵)

سرپرست

آقای اسحاقی

۸۴۰۱۳۸۸(۰۹۱۵)

نام شهر

شاهرود

نام شرکت

شاهد

شماره دفتر پخش
مدیر فروش

آقای موذن

۵۷۳۶۲۶۹(۰۹۱۲)

سرپرست
نام شهر

شیراز

نام شرکت

شاندیز گستر فارس

شماره دفتر پخش

۳۳۴۴۴۶۳۶(۰۷۷)

مدیر فروش

آقای بیژن‌نیا

۳۷۰۸۹۸(۰۹۱۷)

سرپرست
نام شهر

قزوین

نام شرکت

آریا گستر

شماره دفتر پخش

۳۲۲۴۸۷۰۲(۰۲۸)

مدیر فروش

آقای وثوق نیا

۱۸۲۴۰۰۲(۰۹۱۲)

سرپرست

آقای رسولی

۱۸۸۶۸۳۱(۰۹۱۹)

نام شهر

قم

نام شرکت

قوی عهد

شماره دفتر پخش

۳۶۵۵۰۱۷۶(۰۲۵)

مدیر فروش

آقای قوی عهد

۶۵۱۰۹۲۹(۰۹۱۲)

سرپرست
نام شهر

کرمان

نام شرکت

زرین پخش

شماره دفتر پخش

۳۲۷۵۲۰۱۰-۱۵(۰۳۴)

مدیر فروش

آقای بقایی

۱۴۱۱۹۹۹(۰۹۱۳)

سرپرست
نام شهر

یاسوج

نام شرکت

شاندیز گستر یاسوج

شماره دفتر پخش

۳۴۳۳۴۲۱۳(۰۸۶)

مدیر فروش

آقای جلیلی

۷۳۹۴۹۱۹(۰۹۱۷)

سرپرست
نام شهر

کرمانشاه

نام شرکت

الهیاری

شماره دفتر پخش

۳۴۲۸۴۱۶۲(۰۸۳)

مدیر فروش

آقای الهیاری

۱۳۲۲۳۳۷(۰۹۱۸)

سرپرست
نام شهر

سنندج

نام شرکت

روژان پخش آبیدر

شماره دفتر پخش

۳۳۳۸۴۳۵۹(۰۸۷)

مدیر فروش

آقای ملامیرزایی

۸۷۳۳۲۳۶(۰۹۱۸)

سرپرست

آقای مرادی

۳۸۱۸۳۱۲(۰۹۱۸)

نام شهر

گرگان

نام شرکت

شمشیرساز

شماره دفتر پخش
مدیر فروش

آقای شمشیرساز

۱۷۵۳۶۵۵(۰۹۱۱)

سرپرست

آقای صفری

۲۷۰۰۹۲۸(۰۹۱۱)

نام شهر

رشت

نام شرکت

نارین تک کاسپین

شماره دفتر پخش

۳۳۷۰۵۶۶۵(۰۱۳)

مدیر فروش

آقای قوامی

۳۴۷۰۵۶۰(۰۹۱۱)

سرپرست
نام شهر

آمل

نام شرکت

مهر آور گستر

شماره دفتر پخش

۴۳۱۱۶۲۲۱-۳(۰۱۱)

مدیر فروش

آقای زارع نژاد

۱۱۴۰۵۳۶(۰۹۳۵)

سرپرست
نام شهر

اراک

نام شرکت

رادین پخش پیوند

شماره دفتر پخش
مدیر فروش

آقای راهزانی

۳۶۰۱۱۷۸(۰۹۱۸)

سرپرست
نام شهر